referun.com/n/osobennosti-uchebnoy-deyatelnosti-kursantov-voennogo-vuza-v-zavisimosti-ot-individualnogo-profilya-lateralnosti

content coming soon